Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, ktorého na funkčné obdobie 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce, v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykonáva v obci kontrolnú činnosť.

Kontrolnou činnosťou sa v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzákona rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór obce podľa pravidiel ustanovených osobnými predpismi a s odbornou spôsobilosťou.

Obec momentálne vyberá hlavného kontrolóra. Po jeho výbere budeme aktualizovať informácie o hlavnom kontrolórovi obce, ako aj o kontrolnej činnosti.