Preskočiť na obsah

Zásady poskytovania informácií

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie obce Ábelová

Obec Ábelová (ďalej aj ako „obec“) je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“) uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce, majetku obce a vykonáva ostatné činnosti, ktoré do jej pôsobnosti zveruje Zákon o obecnom zriadení. Základnou úlohou obce Ábelová pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov a za týmto účelom prijíma všeobecne záväzné nariadenia a iné uznesenia.

Popis organizačnej štruktúry obce Ábelová

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce, ktorými sú obecné zastupiteľstvo starosta obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky, ktorý rozhoduje o najdôležitejších otázkach života obce, najmä o skutočnostiach vyhradených mu v § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo je
oprávnené, podľa potreby, zriadiť svoje poradné orgány – komisie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom, ktorý vykonáva uznesenia obecného zastupiteľstva, je štatutárnym orgánom obce a ktorý rozhoduje vo všetkých otázkach správy obce, ktoré nie sú Zákonom o obecnom zriadení alebo štatútom obce vyhradené na rozhodovanie obecnému zastupiteľstvu.

Organizačné a administratívne záležitosti obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad.

Zásady poskytovania informácií

Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle § 14  zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon slobodnom prístupe k informáciám“) možno podať nasledovne:

 • Ústne, počas stránkových hodín obecného úradu Ábelová, pričom poverený zamestnanec obce spíše žiadosť do vzorového formulára,
 • Písomne, na adresu: Obec Ábelova, Ábelová 95, 985 13 Ábelová,
 • Elektronicky, na emailovú adresu.

Formulár žiadosti o poskytnutie informácií si môžete stiahnuť tu.

Na vyššie uvedených kontaktných adresách môžete podávať aj akékoľvek Vaše podnety, návrhy, sťažnosti alebo iné podania. Okrem vyššie uvedených kontaktných adries môžete Vaše podnety, návrhy alebo iné podania adresovať obci Ábelová aj prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke obce Ábelová www.abelova.sk.

Postup pri vybavovaní žiadostí

Po obdržaní žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej ako „žiadosť“) obec posúdi, či žiadosť obsahuje všetky Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám vyžadované náležitosti. V prípade, ak žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, obce bez zbytočného odkladu vyzve žiadateľa, aby žiadosť v lehote, nie kratšej ako sedem dní, doplnil, a zároveň žiadateľa poučí o tom, ako treba žiadosť doplniť. Ak žiadateľ žiadosť napriek výzve obce nedoplní, obec žiadosť odloží. Ak žiadosť obsahuje všetky predpísané náležitosti, obec žiadateľovi písomne potvrdí prijatie žiadosti a oznámi mu predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií v zmysle sadzobníka poplatkov.

Ak obec nemá požadované informácie k dispozícií ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií a postúpenie žiadosti oznámi bezodkladne žiadateľovi.

Obec žiadosť, ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, alebo do 15 pracovných dní, ak sa informácie sprístupňujú žiadateľovi, ktorý je nevidiacou osobou v Braillovom písme.

Zo závažných dôvodov môže obec lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní v prípade, ak sa sprístupňujú informácie žiadateľovi, ktorý je nevidiacou osobou v Braillovom písme. Závažnými dôvodmi sú na predĺženie žiadosti sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Obec predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení o predĺžení lehoty obec uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou alebo elektronickou poštou. Ak informácie nie je možné sprístupniť spôsobom, ktorý požaduje žiadateľ, dohodne obec so žiadateľom iný spôsob poskytnutia informácií.

Pre sprístupňovanie informácií osobám, ktoré sú nevidiace, slabozraké, nepočujúce alebo ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín a má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, platia pri sprístupňovaní informácií podmienky podľa § 16 ods. 2 až 8 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Obec umožní každému, bez potreby preukazovania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, robiť si na základe žiadosti výpisy, odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie obce, pričom však obec dbá na to, aby nazeraním do dokumentácie alebo jej sprístupnením neboli porušené ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré upravujú ochranu utajovaných skutočností (§ 8), ochranu obchodného tajomstva (§ 10), ochranu osobnosti a osobných údajov (§ 9) ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám (§ 11), napr. ak by sprístupnením informácií mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva ustanovená osobitným predpisom.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, obec mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Obec zároveň dbá na dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov a vlastných interných predpisov, ktoré boli prijaté na ochranu osobných údajov, ktoré obec ako prevádzkovateľ spracúva.

Informácie o opravných prostriedkoch a súdnom preskúmaní rozhodnutí

Ak obec sprístupní informácie žiadateľovi podľa predchádzajúceho článku v lehote stanovej Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

Ak obec v lehote na vybavenie žiadosti informácie nesprístupní a ani nevydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácií, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla sprístupniť informácie. Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa predchádzajúceho článku (ďalej ako „odvolanie“).

Odvolanie sa podáva obci rovnakým postupom ako žiadosť. Poverený zamestnanec obce odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému orgánu obce na vybavenie. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce (ďalej ako „odvolací orgán“).

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok (ďalej ako „Správny súdny poriadok“) na základe návrhu na začatie konania podaného na príslušný správny súd, ktorý je Krajský súd v Banskej Bystrici.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácie je možné preskúmať v súdnom konaní podľa predchádzajúceho odseku iba vtedy, ak je rozhodnutie o odvolaní právoplatné. Návrh na začatie konania je žiadateľ povinný podať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo do odo dňa uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia obce podľa predchádzajúcich článkov a musí obsahovať:

 • ktorému súdu je určený,
 • kto ho robí,
 • ktorej veci sa týka (označenie rozhodnutia o odvolaní, resp. rozhodnutia o odmietnutí žiadosti),
 • čo sa ním sleduje (čo žiadateľ navrhuje) a
 • podpis navrhovateľa.

Pri súdnom preskúmaní rozhodnutia o odvolaní sa postupuje podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Postup pri vybavovaní iných žiadostí a návrhov

Pri vybavovaní Vašich iných žiadostí, návrhov alebo podaní postupuje obec podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, ktoré podávanie takýchto žiadostí upravujú (napríklad zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), podľa interných predpisov obce a týchto zásad sprístupňovania informácií.

Prehľad príslušných predpisov podľa ktorých obec koná

Pri rozhodovaní o Vašich žiadostiach, podnetoch, pri rozhodovaní o Vašich právach a povinnostiach, ako aj pri činnosti obce postupuje obec predovšetkým podľa nasledujúcich právnych predpisov:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov,
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • Ostatné platné právne predpisy, ktoré upravujú pôsobnosť alebo kompetencie obce,

ako aj na základe nasledujúcich interných predpisov, ktoré boli prijaté na základe zákonných splnomocnení:

 • Organizačný poriadok obecného úradu v Ábelovej, vrátane organizačnej štruktúry obecného úradu v Ábelovej,
 • Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Ábelová,
 • Štatút obce Ábelová,
 • Interná smernica o podmienkach sprístupňovania informácií v obci Ábelová, na základe ktorej boli prijaté tieto zásady sprístupňovania informácií,
 • Interná Smernica o ochrane osobných údajov a k nej priradené dokumenty a prílohy.

Sadzobník poplatkov

Obec v súlade s ustanoveniami § 21 ods.1 až 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s vyhláškou Ministerstva financií SR c. 481/2000 stanovila obec nasledujúci sadzobník úhrad za poskytovanie informácií:

Úkon€/strana
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej0.10 Eur
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej0.15Eur
Náklady spojené s odoslaním informácií poštouPodľa aktuálneho cenníka poštových služieb (obálka + poštovné)

Obec bezplatne sprístupňuje informácie nahliadnutím do spisu alebo v prípade, ak celkové náklady na poskytnutie informácií neprekročia súhrnne sumu 3,32 €.

Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie, podľa vyššie uvedeného sadzobníka poplatkov za sprístupňovanie informácií najneskôr do 3 dní odo dňa poskytnutia informácií:

 • poštovou poukážkou,
 • v hotovosti do pokladne obecného úradu obce v čase úradných hodín,
 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.

Náklady na sprístupnenie informácií žiadateľovi, ktorý je osobou so zmyslovým postihnutím, hradí obec.

SADZOBNÍK POPLATKOV

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej0.15 EUR
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej0.10 EUR
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 farebnej0,30
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 farebnej0,20
skenovanie0,50
Odoslanie e-mailu0,50
Vyhlásenie v miestnom rozhlase – domáci2
Vyhlásenie v miestnom rozhlase – cudzí3
Zapožičanie riadu mimo OcÚ0,05 €(kus)
Poplatok za rozbitie alebo stratu riadupodľa nákupnej ceny
Zapožičanie obrusov1 €/ kus
Známka pre psa2
Prenájom party boxu10 €/ hod.
Prenájom zasadačky KD:
rodinná oslava, kar20 € + energie
schôdza, reklamná akcia40€ + energie
Použitie kuchyne:
do 20 osôb10
viac ako 20 osôb20
Prenájom sály OcÚ60 €/deň + energie
Obec môže poskytnúť na žiadosť 50% zľavu, pokiaľ žiadateľ má trvalý alebo prechodný pobyt v obci