Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2011 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatkov